VAI TRÒ CỦA PPF: Một trong những vấn đề rất nan giải ở Việt Nam đó chính là mật độ…