Trên thế giới chưa bao giờ thực sự có một giới hạn cho việc nâng cấp xe, đơn thuần bởi…