“Nhắc đến khía cạnh nâng cấp cho một chiếc siêu xe, chúng ta chắc chắn có nhiều hơn một cách…