Một trong những niềm vui của tập thể WrapStyle Việt Nam đó chính là chứng kiến những sản phẩm do…