Đối với bạn, chiếc xe có ý nghĩa như thế nào? Trong cuộc sống gần như tất cả chúng ta…