Ở lĩnh vực độ xe, cá nhân hoá là một khái niệm đặc biệt hướng đến những vị chủ nhân…