1/ Câu chuyện: Sự phát triển không ngừng của nền kinh tế Việt Nam trong vòng một thập kỷ trở…