WRAPSTYLE VIỆT NAM WEBSITE

PROGRESS

01/03/2023

Đăng ký hosting

1,254,000đ • 100%

02/03/2023

Trỏ domain về hosting

• 100%

03/03/2023

Cài đặt mã nguồn / Kết nối Database / Bật chế độ bảo trì

2,500,000đ • 100%

04 - 13/03/2023

Setup giao diện/ Phân trang/ Chức năng

3,500,000đ • 95%

14 - 15/03/2023

Setup cấu trúc SEO/ Cài đặt Tracking

500,000đ • Done

16/03/2023

Cài đặt bảo mật website

1,000,000đ • Done

17 - 23/03/2023

Upload dữ liệu (News & Porfolio) Giai đoạn 1

Done

24/03/2023

Tắt chế độ bảo trì / Chạy chính thức website

Done

25 - 31/03/2023

Upload dữ liệu (News & Portfolio) Giai đoạn 2

Loading…