CÂU CHUYỆN: Sẽ không ngoa khi cho rằng Rolls-Royce chính là thước đo chuẩn mực của sự xa xỉ. Là…